top of page

Commerciële voorwaarden

Wanneer u een artikel koopt, gaat u ermee akkoord dat: (i) u verantwoordelijk bent voor het lezen van de volledige artikellijst voordat u zich ertoe verbindt het te kopen; (ii) u een juridisch bindend contract aangaat om een ​​artikel te kopen wanneer u zich ertoe verbindt het te kopen een artikel en voltooit u het betaalproces bij het afrekenen.

De prijzen die wij rekenen voor het gebruik van onze diensten/voor onze producten staan ​​vermeld op de website. We behouden ons het recht voor om onze prijzen voor weergegeven producten op elk moment te wijzigen en om prijsfouten te corrigeren die onbedoeld kunnen optreden.

Retourbeleid 

Voor elk onbeschadigd product retourneert u het eenvoudigweg met de meegeleverde accessoires en verpakking, samen met de originele aankoopbon .

binnen 14 dagen na de datum waarop u het product ontvangt/mee krijgt, en wij zullen het omruilen of een terugbetaling aanbieden op basis van het originele product. betalingsmiddel. Houd bovendien rekening met het volgende: (i) Producten kunnen alleen worden geretourneerd in het land waar ze oorspronkelijk zijn gekocht; en (ii)

Belangrijk punt als het gaat om Fietsen of aanverwante producten dat deze alleen kunnen worde geruild als deze uit voorraad geleverd zijn en geen sporen van gebruik vertonen . 
Of dit het geval is wordt uitsluitend door een medewerker van Rijwielhandel Purmerend vastgesteld.

 

Behoud van het recht om het aanbod te wijzigen

Wij kunnen, zonder voorafgaande kennisgeving, de diensten wijzigen; stoppen met het leveren van de diensten of enige kenmerken van de diensten die wij aanbieden; of creëer limieten voor de services. We kunnen de toegang tot de services om welke reden dan ook of zonder reden permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving en aansprakelijkheid.

Eigendom van intellectueel eigendom, auteursrechten en logo's

De Service en alle materialen daarin of daardoor overgedragen, inclusief maar niet beperkt tot software, afbeeldingen, tekst, grafische afbeeldingen, logo's, patenten, handelsmerken, dienstmerken, auteursrechten, foto's, audio, video's, muziek en alle intellectuele eigendomsrechten die daarmee verband houden , zijn het exclusieve eigendom van Rijwielhandel Purmerend. Tenzij uitdrukkelijk hierin bepaald, wordt niets in deze Voorwaarden geacht een licentie te creëren voor of onder dergelijke Intellectuele-eigendomsrechten, en u stemt ermee in om deze niet te verkopen, in licentie te geven, te verhuren, te wijzigen, te distribueren, te kopiëren, te reproduceren, door te geven, publiekelijk weer te geven, publiekelijk uitvoeren, publiceren, aanpassen, bewerken of afgeleide werken daarvan maken.

Als u uw gebruikers de mogelijkheid wilt bieden om inhoud (afbeeldingen, audio, tekst ...) te uploaden voor openbaarmaking op uw site, is het belangrijk dat de uitgever van dergelijke inhoud verklaart dat hij over alle wettelijke rechten en/of noodzakelijke licenties voor de inhoud heeft en dat dergelijke inhoud mogelijk openbaar beschikbaar is.

U erkent en gaat ermee akkoord dat u door het uploaden van inhoud (inclusief, maar niet beperkt tot ontwerpen, afbeeldingen, animaties, video's, audiobestanden, lettertypen, logo's, illustraties, composities, kunstwerken, interfaces, tekst en literaire werken) op welke manier dan ook de website bezoekt, bevestigt u dat u over alle relevante rechten beschikt of dat u de juiste licentie heeft ontvangen om de inhoud te uploaden/overdragen/verzenden. U stemt ermee in en stemt ermee in dat de geüploade/overgedragen inhoud publiekelijk op de website kan worden weergegeven.

Recht om gebruikersaccount op te schorten of te annuleren

We kunnen uw toegang tot de service om welke reden dan ook permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten zonder voorafgaande kennisgeving en aansprakelijkheid, ook als u naar eigen inzicht een bepaling van deze Voorwaarden of toepasselijke wet- of regelgeving schendt. U kunt op elk moment het gebruik stopzetten en verzoeken om uw account en/of eventuele diensten te annuleren. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in het voorgaande, zullen dergelijke abonnementen met betrekking tot automatisch verlengde abonnementen op betaalde diensten pas worden stopgezet na het verstrijken van de respectieve periode waarvoor u al hebt betaald.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in Rijwielhandel Purmerend schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle eisen, verliezen, aansprakelijkheid, claims of kosten (inclusief advocatenhonoraria), die door een derde partij tegen hen worden ingesteld als gevolg van, of voortvloeiend uit, of in verband met uw gebruik van de website of een van de diensten die op de website worden aangeboden.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zal Rijwielhandel Purmerend in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte, punitieve, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade, inclusief maar niet beperkt tot schade voor winstderving, goodwill, gebruik , gegevens of andere immateriële verliezen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van, of het onvermogen om de dienst te gebruiken.

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, aanvaardt Rijwielhandel Purmerend geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele (i) fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden in de inhoud; (ii) persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit uw toegang tot of gebruik van onze service; en (iii) ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en/of alle persoonlijke informatie die daarin is opgeslagen.

Recht om de Voorwaarden te wijzigen en aan te passen

Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. Daarom moet u deze pagina regelmatig bekijken. Wanneer we de Voorwaarden op materiële wijze wijzigen, zullen we u ervan op de hoogte stellen dat er materiële wijzigingen in de Voorwaarden zijn aangebracht. Als u de Website of onze service blijft gebruiken na een dergelijke wijziging, betekent dit dat u akkoord gaat met de nieuwe Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden of een toekomstige versie van de Voorwaarden, mag u de website of de dienst niet gebruiken of openen (of blijven openen).

Voorkeur voor het recht en geschillenbeslechting

Deze Voorwaarden, de rechten en rechtsmiddelen die hieronder worden verstrekt, en alle claims en geschillen die hiermee verband houden en/of de diensten, worden beheerst door, geïnterpreteerd onder en in alle opzichten uitsluitend en uitsluitend gehandhaafd in overeenstemming met de interne materiële wetten. van Nederland, zonder rekening te houden met de beginselen van conflictenrecht. Al deze claims en geschillen zullen worden voorgelegd, en u stemt er hierbij mee in dat deze exclusief worden beslist door een bevoegde rechtbank. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

fietsemaker purmerend rijwielhandel purmerend sparta batavus cortina sensa bsp pointer stadsfiets racefiets mountainbike tourfiets E-bike electrische fiets verhuur reparatie bobike abus axa XLC selle royal  Ghost bakfiets fiets schwalbe banden tektro shimano fietsen

Rijwielhandel Purmerend

Voor al uw fietsplezier!

bottom of page